ยินดีต้อนรับ สู่แหล่งนวัตกรรมการศึกษา โรงเรียนเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพืันที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12

ประวัติโรงเรียน


ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเขาพังไกร ตั้งอยู่เลขที่ 100/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพังไกร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80170
โทรศัพท์-โทรสาร  075-386188 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12
เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ประวัติโดยย่อของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2534
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ ประกาศเปิดโรงเรียนสาขาตำบลเขาพังไกร
โดยจัดการเรียนการสอนภายในศาลาการเปรียญวัดคีรีอัศจรรย์ หมู่ที่ 1
ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีครู จำนวน 4 คน
มีนักเรียน 3 ห้องเรียน จำนวน 107 คน โดยมีนายไพรัช  วงศ์นาถกุล
อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์เป็นผู้ประสานงาน

ปีการศึกษา 2535
กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปิดโรงเรียนใหม่ ชื่อ "โรงเรียนเขาพังไกร"
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2535 โดยโอนนักเรียนมาจากโรงเรียนหัวไทร-
บำรุงราษฎร์  สาขาเขาพังไกร ในชั้น ม. 2 และรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
ได้เพิ่มอีก 135 คน ได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้นภายในวัด 1 หลัง กรมสามัญ
ศึกษา จัดอัตราครู อาจารย์ให้จำนวน 5 อัตรา ลูกจ้างประจำ 2 อัตรา
และแต่งตั้ง นายไพรัช วงศ์นาถกุล มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียน

ปีการศึกษา 2536
เปิดรับนักเรียนใหม่ในชั้น ม. 1 ได้จำนวน 114 คน กรมสามัญศึกษา
จัดอัตราครูเพิ่มให้อีก 11 อัตรา และงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน
เป็นเงิน 4,390,000 บาท ได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัดคีรีอัศจรรย์มาอยู่ใน
บริเวณที่เรียนปัจจุบัน ในที่ดินเลขที่ 100/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพังไกร
อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2536

ปีการศึกษา 2537
มีห้องเรียน จำนวน 10 ห้อง นักเรียนจำนวน 388 คน ครู 21 คน
ได้งบประมาณ ก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง
หอถังประปาและเดินท่อประปา ภายในโรงเรียน 1 ชุด ในปีนี้
ได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่ง
ครูใหญ่  เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา 2538
มีห้องเรียนจำนวน 12 ห้อง นักเรียนจำนวน 336 คน
ครูอาจารย์ 22 คน ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
35 คน 1 ชุด ได้รับห้องปฏิบัติการทางภาษา จากสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต 2 จำนวน 1 ห้องเรียน
และได้รับบริจาคห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จากชุมชน
จำนวน 1 ห้องเรียน (20 เครื่อง)

ปีการศึกษา 2539
เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก จำนวน
2 ห้องเรียน รวมมีห้องเรียน 14 ห้อง นักเรียนจำนวน 473 คน
ครู 23 คน โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา
ได้รับงบประมาณปรับปรุงบริเวณ 1,000,000 บาท และห้องสมุด
ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก

ปีการศึกษา 2540
เปิดสอนตั้งแต่ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 มีครูจำนวน 23 คน นักเรียน
จำนวน 618 คน ได้รับการสนับสนุนจากกรมสามัญศึกษา ตามโครงการ
ปฏิรูปการศึกษา ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา
และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ งบประมาณ 1,600,000  บาท ได้รับคัดเลือก
จากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วด้วยความ
ร่วมมือจากชุมชน และโรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาระยะ 5 ปี
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2540-2544)  และปีนี้โรงเรียนได้รับการ
ปรับปรุงตำแหน่งผูู้บริหารโรงเรียน จากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2541
เปิดสอนตั้งแต่ ม. 1-6 มีครูอาจารย์ 24 คน มีนักเรียนจำนวน 641 คน
ปีนี้เป็นปีแรกที่โรงเรียนมีนักเรียนครบทุกชั้น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 6 เป็นรุ่นแรก

ปีการศึกษา 2542
มีครูอาจารย์ 28 คน นักเรียนจำนวน 732 คน โรงเรียนได้รับงบประมาณ
ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 424ล (พิเศษ) จำนวน 20,280,000 บาท

ปีการศึกษา 2543
มีครูอาจารย์จำนวน 26 คน จำนวนนักเรียน 561 คน มีนายภักดี เหมทานนท์
เป็นอาจารย์ใหญ่

ปีการศึกษา 2544
มีครูอาจารย์ 28 คน นักเรียนจำนวน 564 คน

ปีการศึกษา 2545
มีครูอาจารย์ 28 คน นักเรียนจำนวน 486 คน

ปีการศึกษา 2546
มีครูอาจารย์ 26 คน นักเรียนจำนวน 378 คน

ปีการศึกษา 2547
มีครูอาจารย์ 22 คน นักเรียนจำนวน 377 คน ในปีนี้โรงเรียนเขาพังไกร
ได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน จากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2548
มีครูอาจารย์ 22 คน นักเรียนจำนวน 385 คน

ปีการศึกษา 2549
มีครูอาจารย์ 23 คน นักเรียนจำนวน 376 คน

ปีการศึกษา 2550
มีครูอาจารย์ 23 คน นักเรียนจำนวน 410 คน  มีนายสมนึก  รักดำ
ปีการศึกษา 2551
มีครูอาจารย์ 24 คน นักเรียนจำนวน 405 คน


ปีการศึกษา 2552
มีครูอาจารย์ 23 คน นักเรียนจำนวน 343 คน


ปีการศึกษา 2553
มีครูอาจารย์จำนวน 20  คน นักเรียนจำนวน  333 คน มีนายธำมรงค์
มาสิงค์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพังไกร  โรงเรียนเขาพังไกร

เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3

คำขวัญโรงเรียน
พลานามัยดี  มีน้ำใจ  ใฝ่ศึกษา กิริยางามเลิศ เชิดชูวัฒนธรรม